Chamber TV | 07/04/2020

נשיא איגוד לשכות המסחר לראש הממשלה | דורשים שוויון מע"מ ברכישה מקוונת | נאבקים למען המגזר העסקי

בעקבות דברי ראש הממשלה אמש לקנות תוצרת הארץ ומעסקים ישראליים, עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר בשאלה נוקבת וישירה לראש הממשלה: "איך אתה מבקש מהציבור בישראל לרכוש את תוצרת הארץ בעוד הממשלה שלך עושה כל מה שאפשר כדי לעודד את הציבור שלא לקנות את תוצרת ארץ אלא לרכוש את המוצרים דווקא מספקי חוץ?

האם באמת אין אתה יודע שכשרוכשים מוצר בישראל מספק מקומי ברכישה מקוונת תשלם 17% מע"מ אך אם תחליט לרכוש את אותו מוצר ברכישה מקוונת מספק חוץ תהיה פטור מלשלם מע"מ ? האם נורמה זו לדעתך מעודדת את הציבור לרכוש מתוצרת הארץ או עושה בדיוק ההיפך? האם לא ברור לך שכיום עדיין, ועל ידי הממשלה שלך, מונהגת אפליה חמורה ומשמעותית נגד המגזר העסקי המקומי בישראל ואפליה זו פוגעת קשה בכל מי שמייצר או מוכר מוצרי צריכה בישראל ? יש עקרון פשוט של שוויון בתנאי התחרות. שברתם עקרון זה לטובת ספקי חוץ ולרעת המגזר המקומי. שמתם את המגזר העסקי המקומי בתנאי תחרות נחותים לעומת המגזר העסקי בחו"ל. תדמיין 2 מתחרים הרצים 100 מטר, האחד בקו ההתחלה והשני יעמוד 17 מטר קדימה , ועכשיו תן להם להתחרות. המגזר העסקי המקומי נמצא בקו ההתחלה והמגזר המקומי בחו"ל נמצא 17 מטר קדימה . אם תרצה שהמלצתך לרכישת תוצרת הארץ תתקבל ברצינות ושתהיה לה ממשות, הפעל את מלוא סמכותך להפסיק את האפליה האיוולת והזדונית הזו מול המגזר העסקי בישראל."

נשיא איגוד לשכות המסחר לראש הממשלה | דורשים שוויון מע"מ ברכישה מקוונת | נאבקים למען המגזר העסקי