אושר סופית: הרשות להגנת הצרכן תוכל להטיל עיצומים כספיים על עסקים שיפרו את חוק הגנת הצרכן

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 39), התשע"ד-2014 ההצעה מבקשת לתקן את חוק הגנת הצרכן תיקון, שנועדה להרחיב את סמכויות הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד הכלכלה, להעניק לרשות סמכויות אכיפה ופיקוח וסמכויות להטיל עיצומים כספיים על מי שיפר את החוק. תאגידים שיפרו את חוק הגנת הצרכן ויבצעו עבירות חמורות צפויים לעיצום כספי משמעותי של עד 45 אלף שקלים לכל הפרה.

מוצע לקבוע הסדרים שונים שיקנו לרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן סמכויות אכיפה ופיקוח, במטרה לייעל את האכיפה של חוק הגנת הצרכן. ראשית, מוצע להרחיב את הוראות החוק הקיימות העוסקות באיסור ניצול מצוקת הצרכן, כך שהאיסור המצומצם לניצול מצוקת הצרכן יורחב ויחול על כל הפעלה של השפעה בלתי הוגנת. כמו כן, על מנת למנוע מצב של תת אכיפה בשל קשיי הוכחה, נקבעה בהצעת החוק רשימה סגורה של נוהגים אשר ייחשבו כנוהגים שיש בהם השפעה בלתי הוגנת. כמו כן, בהצעת החוק הוענקה לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן סמכות להוציא צו לשמירת טובין במקום העסק, ביחס לטובין שלא קוימה לגביהם חובת סימון, וצו להפסקה או למניעה של השפעה בלתי הוגנת. בנוסף, מוצע לאפשר לממונה להטיל על עוסק שהפר הוראה המנויה בחוק עיצום כספי בסכום שנע בין שבעת אלפים ₪ לארבעים וחמש אלף ₪, בהתאם לחומרת ההפרה ולזהות המפר - יחיד או תאגיד. כמו כן, מוצע להסמיך את שר הכלכלה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע תקנות בדבר הפחתת סכומי העיצומים, כאשר תחילתו של החוק תידחה עד להתקנת תקנות אלו.

מוצע לקבוע הסדרים שונים שיקנו לרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן סמכויות אכיפה ופיקוח, במטרה לייעל את האכיפה של חוק הגנת הצרכן. ראשית, מוצע להרחיב את הוראות החוק הקיימות העוסקות באיסור ניצול מצוקת הצרכן, כך שהאיסור המצומצם לניצול מצוקת הצרכן יורחב ויחול על כל הפעלה של השפעה בלתי הוגנת. כמו כן, על מנת למנוע מצב של תת אכיפה בשל קשיי הוכחה, נקבעה בהצעת החוק רשימה סגורה של נוהגים אשר ייחשבו כנוהגים שיש בהם השפעה בלתי הוגנת. כמו כן, בהצעת החוק הוענקה לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן סמכות להוציא צו לשמירת טובין במקום העסק, ביחס לטובין שלא קוימה לגביהם חובת סימון, וצו להפסקה או למניעה של השפעה בלתי הוגנת. בנוסף, מוצע לאפשר לממונה להטיל על עוסק שהפר הוראה המנויה בחוק עיצום כספי בסכום שנע בין שבעת אלפים ₪ לארבעים וחמש אלף ₪, בהתאם לחומרת ההפרה ולזהות המפר - יחיד או תאגיד. כמו כן, מוצע להסמיך את שר הכלכלה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע תקנות בדבר הפחתת סכומי העיצומים, כאשר תחילתו של החוק תידחה עד להתקנת תקנות אלו.

למידע נוסף בתחום זה