היערכות המעסיקים לקראת השינויים בדיווח לקופות הגמל

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד - 2014, מחייבות מעסיקים מעל 10 עובדים, לדווח על ההפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד.

ביום 9/11/2015 נערך בלשכת המסחר כנס היערכות למעסקים לקראת השינויים בשיטת הדיווח החדשה.

במהלך הכנס, התבצעה סקירת המשמעויות וההשלכות של ישום התקנות בדגש על האחריות המוטלת על המעסיקים, לרבות הטלת עיצומים כספיים בגובה של 200,000 ש"ח.

מר חגי בנימין, מנהל מח' קופות גמל, אגף שוק ההון , ביטוח וחסכון במשרד האוצר הציג את תפקיד המעסיק בחסכון הפנסיוני.

מר עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית הציג את האמצעים הדיגטליים ואופן הדיווח.

עו"ד רועי פוליאק, ערך סקירה משפטית ליישום התקנות.

 

לעיונכם, המצגות שהוצגו בכנס בקבצים המצורפים.

 

למידע נוסף בתחום זה