עבודת נוער במהלך חופשת הקיץ

מהו שכר המינימום לבני נוער? האם ניתן להעסיק בן נוער בעבודת לילה?מהו גיל עבודה על פי החוק? מהו מספר שעות העבודה המותר? מהם העונשים למעסיקים שעוברים על החוק?

לקראת יציאתם של תלמידי התיכונים בישראל לחופשת הקיץ השנתית והצפת שוק התעסוקה בבני נוער רעבים לעבודה גיבשה עו"ד סיגל סודאי, יועצת משפטית ומנהלת האגף ליחסי עבודה בלשכת המסחר ת"א והמרכז, סקירה קצרה ותמציתית עבור המעסיקים, בה מובאים עיקרי הכללים לעניין העסקה חוקית של בני נוער.*

1. גיל העסקה

במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק נערים גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה. לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים המתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם אינה בין 4-40 מעלות , עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים.

לגבי העסקת נערים בהופעות ובפרסומות ישנם כללים מיוחדים ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

2. פנקס עבודה /אישור רפואי

החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס צריכים בני הנוער להוציא בלשכות שירות התעסוקה. עליהם להצטייד בתעודת הזהות שלהם או של אחד מהוריהם, אישור מרופא המשפחה ושתי תמונות. פנקס העבודה חייב להימצא במקום בו עובד הנער. הרישום לקבלת פנקס עבודה הרישום נעשה בסניף לשכת התעסוקה, עפ"י כתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות.

*  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה/סיים את לימודיו כדין, לא יינקטו הליכים נגד המעסיק במקרה בו הנער לא הוציא פנקס עבודה

אישור רפואי מרופא משפחה מהווה תנאי להעסקתו של נער. בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

3. שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל.
מותר להעסיק בני 16 ומעלה עד 9 שעות ביום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).

*  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה לא יינקטו הליכים נגד המעסיק במקרה בו הנער עבד יותר מ-8 שעות ביום/ארבעים שעות בשבוע.

4. שעות נוספות ומנוחה שבועית:

אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות. כמו כן, אין להעסיק בני נוער ב"מנוחה השבועית" שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת וללא יהודי: שישי, שבת או ראשון לפי בחירת העובד. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית. (בכפוף לנוהל נקיטת הליכים).

* על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה לא יינקטו הליכים נגד המעסיק במקרה בו הנער עבד במהלך המנוחה השבועית.

5. עבודת לילה

החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16. בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00.

* על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה לא תיאכף העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה עד לשעה 24:00 במקום עד השעה 22:00 המותרת בחוק.

6. הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער. חשוב לסכם מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

7. רישום שעות העבודה

על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה משותפת של הנער והמעסיק.

8. שכר המינימום לבני נוער עובדים

חלה חובה לשלם לנער שכר מינימום הקבוע בחוק (גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.

להלן הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש.

9. שכר מינימום לנוער המעודכן ל- 10.12

גיל חודש שכר יומי בש"ח שכר לשעה בש"ח
עד 16 3,010.00 ₪ 138.92 ₪ 17.39 ₪
עד 17 3,225.00 ₪ 148.84 ₪ 18.64 ₪
עד 18 3,569.00 ₪ 164.72 ₪ 20.63 ₪


10. תקופת "התלמדות" / תקופת "ניסיון"/ימי הכנה

כל תקופת העסקתו של בן הנוער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה. זאת לרבות תקופת "התלמדות", תקופת "ניסיון", ימי הכנה, ישיבות עבודה, השתלמויות לקראת קייטנות. יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

11. החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 25.20 ₪ ליום עבודה. מעסיק מחויב להחזיר רק את הסכום המינימאלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם.

12. מסירת הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימי עבודה, טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעת המעסיק יוכלו לסייע לו ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד במהלך תקופת עבודתו. מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.

13. ביטוח לאומי

תשלום דמי ביטוח לאומי חל על המעסיק בלבד. נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער החל ממשכורת ינואר 2012 כדלקמן:

עד שכר של 5,297 ₪ - 0.37%
משכר של 5,171 ₪ עד שכר של 42,435 ₪ - 0.90%.

14. מס הכנסה

ההכנסה של בני נוער חייבת במס הכנסה. נער שבשנת המס מלאו לו 16 או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18), זכאי לנקודת זיכוי לנער בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות. כלומר, נער בגיל כאמור לעיל, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה ל- 3.75 נקודות זיכוי.

15. עונשים בחוק

המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:
* העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק - מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ₪ .
* העסקה ללא אישור רפואי/העסקה, שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות / אי מתן הפסקות : מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪ .
* העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער- קנס מרבי בסך 14,400 ₪.
* ניתן להטיל קנסות מינהליים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5,000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין, על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994.
* מיום 19.6.2012 חלים לעניין הוראות חוק עבודת נוער גם החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המאפשר הטלת עיצומים כספיים של מעסיקים.

הערה: סקירה זו אינה באה במקום הוראות החוק ותקנותיו, ואינה מחליפה יעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה לגופו.

* הסקירה מבוססת על נתוני משרד התמ"ת.

למידע נוסף בתחום זה