תזכורת - תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי שכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן)

ברצוננו להזכיר כי ביום 1.1.24 תכנסנה לתוקף תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023.

מטרת תקנות, לקבוע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה ואת ערך שעת העבודה לעובד של קבלן, לפי סוגי שירות בענפי שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה. ערך השעה שיקבע ישקף את עלות שכר העבודה המינימאלית ותנאי העבודה המגיעים לעובד קבלן על פי חוק וצו הרחבה, וזאת על מנת למנוע מכרזי הפסד בענפים כאמור.


המשמעות המעשית של התקנות היא שממועד כניסתן לתוקף, כל מזמין שירות שיחתום על חוזה עם קבלן שירות בענפי שמירה, ניקיון או הסעדה אחריותו וקיום חובותיו על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, יבחנו בשים לב לערך שעת עבודה שיפורסם על פי התקנות


לפירוט עיקרי התקנות

למידע נוסף בתחום זה