איסור גורף לקבל ולעשות שימוש במידע של רישום פלילי של עובד או מועמד לעבודה

ביום 12.7.22 יכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – החוק החדש). החוק מחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (החוק הישן) ומגדיר מחדש את נקודת האיזון בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי ולשקול מידע כאמור לבין תקנת השבים – הצורך לאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ביניהם אף כאלו שלא הורשעו מעולם, לשוב למוטב ולהשתלב מחדש בחברה, מבלי שכתם הרישום הפלילי ילווה אותם כל חייהם.

 

המרשם הפלילי - מסדיר את כל נושא התיעוד והניהול של הרישום הפלילי של אדם בידי משטרת ישראל ואת מסירת המידע מן המרשם הפלילי לגורמים שונים לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים. וזאת, תוך קביעת כללים שונים לגבי ניהול המרשם הפלילי, הפעלתו ומסירת המידע הקיים בו, למן תחילת ההליכים הפלילים נגד אדם, משלב החקירה וכלה במחיקת רישום פלילי שהתיישן.

תקנת השבים - מתוך תכלית חברתית, של עידוד שיקומו של בעל רישום פלילי והשתלבותו המלאה בחברה ובשוק העבודה ועל מנת שיתאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו נקבעו בחוק מגבלות ואיסורים בנוגע למסירת מידע אודות רישום פלילי של אנשים. כך נאסר על מעסיקים לבקש רישום פלילי של עובד או מועמד לעבודה (למעט לגופים על פי חוק הותר הדבר מתן מידע לגופים שונים באשר לכשירותו של אדם למלא תפקידים מסוימים או קבלת רישיונות על פי דין).

על אף האיסור בחוק הישן לדרוש מעובד מידע בנוגע לרישום הפלילי שלו, בשנת 2013, נקבע בפס"ד של בית המשפט העליון כי החוק אינו אוסר על בירורים עובדתיים רלוונטיים לקבלת החלטות וכי הוא איננו אוסר על מסירת מידע) שלא התיישן או נמחק על ידי האדם עצמו, בידיעתו ובהסכמתו.

בחוק החדש הוכנסו שינויים משמעותיים ביותר בנוגע להיקף האיסור לקבלת מידע פלילי על עובד/מועמד לעבודה, שינויים שלמעשה ביטלו אף את ה"היתר" שניתן על פי פס"ד. לפי החוק החדש חל איסור גורף לקבלת מידע בנוגע לעברו הפלילי של מועמד או עובד בכל דרך ומכל מקור שהוא (למעט מה שהותר בדין). החל מאיסור לבקש מ אדם מידע פלילי, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב; וכלה בשימוש במידע פלילי, שהמעסיק נחשף אליו באופן פסיבי או עקיף ממקורות חוקיים שונים, כגון פרסומים בתקשורת, מאגרי מידע של פס"ד וכו' (לרבות מידע על פרט רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד).

איסור שימוש במידע בקבלת החלטות - עוד נקבע כי מי שאינו זכאי לקבל מידע פלילי, על פי דין, לרבות מידע על רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד, לא יביא אותו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה וכן לא יביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור. כלומר, נאסר על מעסיק במסגרת תהליך קבלת החלטה שלו , לשקול מידע מהמרשם הפלילי שהגיע אליו גם באופן עקיף, בנוגע למועמד לעבודה או לגבי עובדיו.

הסכמה של עובד - חשוב להדגיש כי הסכמה של אדם למסור מידע בנוגע לרישום פלילי שלו, איננה מכשירה את האיסור בחוק ואינה הופכת את מי שמבקש, כזכאי לקבל את אותו מידע.


עונשין
- בהתאם לחוק החדש הפרת האיסורים כאמור מהווה עבירה פלילית ולצידה עונשי מאסר כדלקמן:

  1. מי שדרש, במישרין או בעקיפין, מידע פלילי על אדם דינו - מאסר שנה; ואם עשה כן לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו - מאסר שנתיים
  2. גוף, מעסיק או עוסק שהביא מידע פלילי בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה שהוא אינו זכאי לקבלו או הביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע פלילי כאמור , דינו - מאסר שנה

משמעויות מעשיות של החוק החדש
נוכח האיסור הגורף על קבלה של מידע פלילי, לרבות כזה שהמעסיק נחשף אליו ממקורות עקיפים והאיסור לעשות שימוש במידע כאמור בתהליך קבלת ההחלטות שלו, אנו ממליצים למעסיקים להתאים את נוהלי העבודה למצב המשפטי החדש לרבות:

  1. עדכון תהליך גיוס עובדים לחברה בהתאם למגבלות החדשות, לרבות הסרת התייחסות בשאלונים למועמדים לעבודה בנוגע לרישום פלילי, הפסקת שימוש בתצהירים, בהצהרות בעניין רישום פלילי, ריענון נהלים בנוגע למותר ואסור לשאול בראיונות עבודה וכו) ותיעוד ההליך בכתב.
  2. לוודא כי נותני שירותים כגון מכוני מיון, השמה , קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, פרילנסרים וכו אף הם עומדים בדרישות החוק במסגרת ההתקשרות איתם.
  3. ידוע כלל העובדים בנוגע למותר ולאסור על פי החוק החדש.

 

להלן נוסח החוק החדש

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה