מענק השתתפות בהוצאות שכירות לשנת 2020

עדכון 27.3.22

במסגרת תכנית הסיוע לעסקים שנפגעו עקב הגבלות הקורונה, נקבע מענק הוצאות קבועות שניתן על ידי רשות המיסים. מענק זה התבסס על סך ההוצאות הקבועות של העסקים ובכלל זה, הוצאות שכירות, ארנונה, עובדים שלא יצאו לחל"ת וכד'. במענק הוצאות קבועות נקבעו הגבלות על גובה המענק והיקף ההוצאות הקבועות עבורן ניתן המענק, בהתאם לגובה המחזור של העסק.

השלמת המענק לעסקים תינתן לעסקים שהיקף הוצאות השכירות שלהם עולה על 17% מהמחזור, ושבשנת 2020 הוצאות אלו היו דומות (90% לפחות) להוצאות שכירות ששילם העסק בשנת 2019. המענק יינתן לעסקים שהיו זכאים לפחות ל-3 מענקים מרשות המיסים ושיעור הפגיעה שלהם עמד על 80% לפחות.

גובה המענק הוא 100 ₪ למטר (כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף להסכם שכירות), ועד 120 אלף ₪ לעסק, אך סך המענקים שהתקבלו מרשות המיסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק המקסימלי שנקבע למענק הוצאות קבועות.

האפשרות להגשת בקשות למענק הוצאות שכירות נפתחת כעת שוב לטובת העסקים ולאחר מספר עדכונים נוספים עליהם החליטה הממשלה בחודש שעבר. להלן העדכונים:

 • היקף הוצאות השכירות ששילם העוסק בעד שנת 2020 לא יפחת מ-80% מהיקף הוצאות השכירות ששילם בשנת 2019 (במקום 90% לפני התיקון).
 • הוספת תקופה נוספת, ינואר-פברואר 2021 או מרץ-אפריל 2021, לבחינת התקופה בה הייתה לעוסק ירידת מחזורים של למעלה מ-80%. כך שכעת צריך להראות פגיעה של 80% ב-3 תקופות מתוך 6 (במקום 3 מתוך 5, לפני התיקון).
 • ניתנה אפשרות לכלול גם הוצאות שכירות שנפרשו על תקופה מאוחרת יותר (אך סכום המענק לא יעלה על הסכום ששולם בפועל). זאת בשל העובדה כי במקרים רבים נוכח הקושי הכלכלי אליו נקלעו עסקים, הוצאות השכירות ששילמו עוסקים בעד שנת 2020 נפרשו על פני מספר שנים. בנוסף, עסקים שפרשו את התשלומים יוכלו לבקש השלמות למענק, בהתאם לתשלום השכירות בפועל, במשך כחמש שנים.
 • ניתנה אפשרות להכיר בחלק מדמי הניהול שמשלם העסק כהוצאות שכירות. זאת מכיוון שהתברר כי ישנם מקרים בהם חלוקת התשלום בין הוצאות שכירות לבין דמי ניהול מתבצעת בהתאם לשיקולים חשבונאיים והיא אינה משקפת בפועל את התמורה בעד השירות שהתקבל.

ההגשה למענק פתוחה כעת באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – לחצו כאן

 

_______________________

 

מיום ה- 16.1.22 ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק של עד 100 ש"ח למ"ר הניתן כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה לסיוע במימון עלויות השכירות של העסק בשל הגבלות הפעילות וירידה בהיקף הפעילות.

מהו סכום המענק?

100 ש"ח X מספר המ"ר של העסק (כולל בסניפים שונים אם יש, לפי חשבונות ארנונה של שנת 2020) ועד לתקרה הבאה, הנמוך מבניהם:

 • 120,000 ₪.
 • ההפרש בין הסכום המקסימלי שניתן היה לקבל במענקי הוצאות קבועות להם העסק היה זכאי בכל תקופה (400 אלף ש"ח עבור מרץ-אפריל 2020 ו-500 אלף ש"ח עבור יתר התקופות) לבין סך מענקי הוצאות קבועות אותם קיבל העסק בפועל.
 • ההפרש שבין מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, לבין מחזור העסקאות לשנת 2019.


תנאי הזכאות למענק:

יש לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני הגשת הבקשה.

גובה מחזור העסקאות השנתי - יש לעמוד בשני התנאים הבאים:

 • מחזור העסקאות לשנת 2019 גבוה מ-150 אלף ש"ח ונמוך מ-400 מיליון ₪.
 • מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה, לא גבוה ממחזור העסקאות לשנת 2019.


זכאות למענקי הוצאות קבועות ושיעור פגיעה במחזור:

העסק זכאי לפחות ל-3 מתוך 5 מענקי "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים בהן שיעור הפגיעה במחזור היה מעל 80%:

 • מרץ-אפריל 2020 (או מרץ-יוני 2020 ל"מסלול מאוחר")
 • מאי-יוני 2020
 • יולי-אוגוסט 2020
 • ספטמבר-אוקטובר 2020
 • נובמבר-דצמבר 2020

בנוסף, עסק עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח: ממוצע המענקים בהם שיעור הירידה גבוה מ-80% נמוך מ-500 אלף ש"ח. עסק עם מחזור שנתי (2019) נמוך מ-300 אלף ש"ח: קיבל מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 ש"ח.


הגבלה על פעילות העסק:

במשך 160 ימים לפחות במהלך שנת 2020, העסק עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • הפעלתו של העסק נאסרה (ולגבי בית אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי – TAKE AWAY).
 • רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה.
 • ההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו של העסק לקיים פעילות.

 

היקף הוצאות השכירות:

יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים:

 • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2019 גבוה מ-17% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.
 • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק בפועל עבור שנת 2020 גבוה מ-90% מהיקף הוצאות השכירות ששילם עבור שנת 2019.

*הוצאות השכירות אינן כוללות הוצאות חשמל, הוצאות מים, ארנונה ודמי ניהול.

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק:


התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.


שלב 1 - הגשת בקשה למענק באמצעות טופס מקוון:

שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו מעל 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) – אישורי רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בהם מפורטים סכום המענק ושיעור הירידה במחזור) בכל אחת מהתקופות להן היה זכאי בשנת 2020.
 • טופס ארנונה לשנת 2020 (אם יש יותר מסניף אחד, אז טפסי הארנונה של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק).
 • אישור מייצג (רואה חשבון/יועץ מס/מבקר אגודה שיתופית) בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו. לנוסחים המופיעים מטה לחצו כאן.
 • תצהיר מאומת על ידי עורך דין בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו, בנוסח המופיע בקישור מטה בלבד.
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-10 אלף ₪, חוזה שכירות בתוקף (אם יש יותר מסניף אחד, יש לצרף חוזי שכירות של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק).
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪, אסמכתה עבור תשלומי הוצאות השכירות בפועל לשנת 2020 (למשל, צילומי צ'קים / צילומי מסך של העברות בנקאיות וכד').
 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק. שימו לב, לא יתקבל צ'ק מבוטל וכן על האישור להיות בתוקף מהשנה האחרונה (ניתן להוציא אישור ניהול חשבון באתר/אפליקציה של מרבית הבנקים).
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
 • נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים - שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון.


שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום:

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.

במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.


שאלות ופניות:

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית: 3569* שלוחה 2, או בדוא"ל: MaofRent@d.maof.co.il

שימו לב, מומלץ תחילה למלא את טופס אישור המייצג (רו"ח/יועץ מס/מבקר אגודה שיתופית) ורק לאחר מכן להתחיל במילוי הטופס המקוון לפי אישור המייצג.

את כל הטפסים ומידע נוסף, תוכלו למצוא - כאן.


מועד אחרון להגשת בקשות: 15.03.2022

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code