פחת מואץ בתקופת הקורונה

כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה כדי לסייע לעסקים להתמודד עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, אישרה ועדת הכספים תקנות למתן פחת מואץ לעסקים.

התקנות קובעות כי נישום שרכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור כפול משיעור הפחת שלו היה זכאי לפי כל דין ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.


התקנות חלות על ציוד שנקנה בין התאריכים: 1.9.2020-30.6.2021 ושהוא בשימוש בישראל.


מועד הפעלת הציוד בייצור הכנסה

  • ככלל – תוך שלושה חודשים מיום הרכישה או 30/6/21 – לפי המאוחר.
  • ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ציוד – תוך תשעה חודשים מיום הרכישה או 30/6/21 – לפי המאוחר.


כלי רכב
התקנות לא יחולו על כלי רכב שאינם רכב עבודה: כלי רכב פרטיים, כלי רכב המיועדים להובלת משאות, כגון משאיות, כלי רכב להסעת נוסעים, כגון אוטובוסים, מוניות, רכבים של מורי נהיגה וכו'. התקנות כן יחולו על רכב עבודה, כלומר רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים.


שיפורים במושכר
הנישום יהיה זכאי לדרוש כפל פחת בגין ציוד שהותקן במסגרת התאמת המושכר, ובתנאי שהציוד ניתן להפרדה (לדוג' מזגן) ושהתקיימו יתר התנאים שבתקנות. ציוד לעניין התקנות, אינו כולל הוצאות להתאמת המושכר שהוציא השוכר או שהוציא המשכיר לצורך התאמת המושכר לשימושו כהגדרתם בתקנות מס הכנסה.

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code