עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

להלן קישור להנחיית סיווג של המכס, לנספח ש' לת"י 60950 וטיוטת תקן למחשבי שולחן ולחשבי מחברת שיצא להערות הציבור.

למידע נוסף בתחום זה