רוקחים קליניים ונוהל 158 הבהרות לתקנות הרוקחים (מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית)

הבהרות משרד הבריאות לתקנות הרוקחים

 

נבקש לציין כי בהתאם לסעיף 26 לפקודת הרוקחים , רוקחים קליניים  אינם נדרשים בהכשרה נוספת ועליהם להגיש בקשה לקבלת הרשאה אישית כמפורט בנוהל 158 - הבהרות לתקנות הרוקחים (מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית) תשע"ד-2014 בסעיף 3.1.3.1

 

להלן הוראות סעיף 26 בפקודת הרוקחים:

 

  1. (א) רוקח לא ינפק תכשיר מרשם אלא לפי מרשם חתום בידי רופא, רופא שיניים או רופא וטרינר, או בידי אחד מאלה:

(1) רוקח מורשה שהוא בעל ניסיון ברוקחות של חמש שנים לפחות בישראל וקיבל הרשאה אישית לכך מידי המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א 1), ולעניין רוקח מורשה שהוא בעל תואר אקדמי שני ברוקחות קלינית או בעל תואר דוקטור ברוקחות קלינית - אם הוא בעל ניסיון ברוקחות של שנתיים לפחות בישראל וקיבל הרשאה אישית כאמור;

 

( 2 ) אח או אחות מוסמכים שהם בעלי ותק של חמש שנים לפחות כאח או אחות מוסמכים וקיבלו הרשאה אישית לכך מידי המנהל, או מידי המנהל הרפואי הראשי של קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות או של מוסד רפואי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, שהמנהל הסמיכם לכך, וזאת לפי הוראות כאמור בסעיף קטן (א 2).

 

(א1 ) (1 )המנהל רשאי ליתן לרוקח מורשה הרשאה אישית למתן מרשם לאחר שעבר הכשרה שהמנהל הכיר בה לעניין זה (בסעיף קטן זה - הרשאה אישית) ואולם דרישת ההכשרה כאמור לא תחול על רוקח מורשה שהוא בעל תואר אקדמי שני ברוקחות קלינית או בעל תואר דוקטור ברוקחות קלינית, שניתן לו על ידי מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958- (בפסקה זו - חוק המועצה להשכלה גבוהה), על ידי מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, או על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ.

קישור לנוהל.

למידע נוסף בתחום זה