תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל פברואר 2018

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בפברואר 2018 נרשמו  17 תכשירים מתוכם  8 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה