תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל בנובמבר 2016

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בחודש נובמבר 2016 נרשמו  15 תכשירים מתוכם 12 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה