פרסום ברשומות: חוק לתיקון פקודת הרוקחים - עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון 24), תשע"ו-2016, עבר בכנסת בתאריך 29/3/16 ונרשם ברשומות ביום 7/4/16.

החוק יחול חצי שנה מיום פרסומו בתאריך 7/10/16.

במהלך ובעקבות הדיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נעשו שינויים בנוסח התיקון לחוק. להלן עיקרי הדברים:

1.  התיקון בפקודה משנה את מדרג העבירות שבעבר היו כולן פליליות לעבירות שחלקן מינהליות וחלקן בעיצום כספי.

2.  משרד הבריאות התחייב שלא להטיל עיצומים כספיים כל עוד לא תפורסם טיוטת תקנות בנושא וכל עוד לא יותקנו תקנות הפחתה.

3.  הפרה שנעשתה בטעות לא תיחשב לעבירה פלילת, כמו כן כל העבירות הינן עבירות מודעות כך שכל עוד איו מודעות לביצוע עבירה לא תיחשב העבירה לעבירה פלילית.

4.  התיקון מטפל בהגדרת הפעילות בבתי מסחר ויינתן מענה בנוהל לעניין העברת תרופות בין בתי מסחר.

5.  מי שפועל על-פי הוראות הרישום, ואם פעל על-פי סעיף 47 ה' לא יכלל מראש בגדר איסור הטעייה.

6.  הוסף פרק של כללי אתיקה מקצועית, לעניין ועדת משמעת וענישה מינהלית. סוכם שוועדת המשמעת תתלה את ההליכים על למתן החלטה סופית בעניין.

7. סמכויות לקביעת מאסר נקבעו לתקופה של חמש שנים בהן התחייב משרד הבריאות להביא את כל התקנות לחקיקה חדשה.

8. הופחתו משמעותית הסכומים של העיצומים הכספיים, עיצום כספי  על-פי סעיף 60ה (א) על-סך 12,000 הופחת ל-7,000 שקלים, עיצום כספי  על-פי סעיף 60ה (ב) על-סך 20,000 הופחת ל-10,000 שקלים, עיצום כספי  על-פי סעיף 60ה (ה) הופחת מ- 200,000 ל - 150,000 שקל ואם הוא תאגיד מ- 400,000 ל- 300,000 שקל.

 

למידע נוסף בתחום זה