תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה) (תיקון) התשע"ח 2018

מצ"ב לעיונכם קובץ התקנות 8068, ובו התייחסויות לחומרי הדברה בנושא תווית האריזה ובנושא תכשיר הדברה בהקשר של גידול קנבוס. 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה