תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשע"ט-2019

שר העבודה והרווחה חתם על תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשע"ט-2019, שעיקרן הנחיות בתחום הפיגומים. מצ"ב התיקון לתקנות מיום 27 בינואר 2019.

למידע נוסף בתחום זה