אושר בקריאה ראשונה: לכל מנהל עבודה באתר בנייה ימונה עוזר בטיחות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה אץ הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת איל בן ראובן וקבוצת חברי כנסת.

מוצע, בהוראת שעה לחמש שנים שניתנת להארכה בשנתיים נוספות, לחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו, בתנאים מסוימים, עבודת בנייה רוויה או עבודת בנייה הנדסית, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה. מוצע לקבוע את תפקידיו של עוזר הבטיחות, את סמכויותיו ואת תנאי הכשירות הנדרשים למינויו וכן לקבוע הוראות להגנה עליו מפני פגיעה בתנאי עבודתו ומפני פיטוריו. כמו כן מוצע לקבוע פעולות נדרשות בקשר לליקויים שעוזר הבטיחות הודיע עליהם.

 

לקריאת ההודעה המלאה באתר הכנסת

למידע נוסף בתחום זה