התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי ת"י 8098 (ג"ת מס' 1)

רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 8098– אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים, מפברואר 2019, על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מיוני 2019.

למידע נוסף בתחום זה