החלטת הממשלה מיום 15 ביולי 2018 -אושרה טיוטת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומיו השונים ובכלל זה: ייצור רכב; ייבוא רכב; סחר ברכב; ייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה; מתן שירותי תחזוקה לרכב; ושמאות רכב.

 

מטרת החוק הינה הסדרת השירותים בענף הרכב, תוך הבטחת רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים וקידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן. החוק מחליף את ההסדרה של ענף הרכב שקדמה לו, באמצעות חמישה צווי פיקוח שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

 

הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/3613 מיום 8.7.2018 שעניינה אישור טיוטת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (תיקון מס' 4), התשע"ח -2018. כמו-כן, החליטה הממשלה בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק; בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

 

היות וטרם הושלמה חקיקת המשנה בנושאים שונים הנגזרים מהחוק, ועל מנת למנוע מצב של ריק סטאטוטורי ביחס לאותם תחומי פעילות בתחום הרכב אשר לגביהם לא יעלה בידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפרסם את חקיקת המשנה לפי החוק, הוחלט ע"פ ההצעה להאריך את תוקפם של צווי הפיקוח בשנה נוספת עד ליום 18 באוקטובר 2019, כאשר במהלך שנה זו ישלים המשרד את פרסום חקיקת המשנה לפי החוק.

 

מצ"ב טיוטת הצעת החוק ואישור החלטת וועדת השרים לענייני חקיקה . 

למידע נוסף בתחום זה