הודעת אגף הרכב בדבר מדיניות משרד התחבורה להרכבה/תיקון צמיגים ברכב

אנו מביאים לידיעתכם את הודעת משה ויצמן מנהל בכיר אגף הרכב מיום 12 בנובמבר 2017 כדלקמן:

 

הנדון: מדיניות משרד התחבורה להרכבה/תיקון צמיגים ברכב:


א. תקנה 322.


ב. הצמיגים ברכב יתואמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב
ונרשמו ברישיון הרכב.


ג. במידה ויצרן הרכב קבע הוראות מפורשות לאופן הרכבת צמיגים, מדיניות היצרן היא
המובילה והקובעת.


ד. שינוי מתצורת הצמיגים מכפי שקבע היצרן או מכפי שקבוע בתקנה 322, ייחשב כשינוי שדורש
אישור משרד התחבורה.


ה. תיקון הצמיגים יתבצע בהתאם להוראות יצרן הצמיגים.

הודעה זו מצורפת בזאת לעיונכם. 

 

למידע נוסף בתחום זה