אגרות רכב - בתוקף מיום 1 באפריל 2019

מצורף בזאת עדכון מאגף הרישוי במשרד התחבורה לאגרות הרכב שיהיו בתוקף החל מיום 1 באפריל 2019. 

למידע נוסף בתחום זה