תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) תיקון, התשע"ח- 2018

השר להגנת הסביבה בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם תקנות בנושא זיהום אוויר מכלי רכב המצורפות בזאת. התקנות עוסקות בדירוג כלי רכב ע"פ רמת הזיהום שלהם וסימון רכב המוגדר כמזהם במכון הרישוי כל עוד לא הותקן בו מסנן חלקיקים. 

 

 

"... לא יפעיל אדם רכב כבד ישן או רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים בעת ייצורו, אם לא מותקן ברכב מסנן חלקיקים".
למידע נוסף בתחום זה