איגוד לשכות המסחר: האטה בייצוא השירותים מישראל בחמשת החודשים הראשונים של 2013

בחודשים ינואר - מאי 2013 נרשמה עלייה בשיעור של כ- 2.4% (כ- 313 מיליון דולר) ביצוא השירותים מישראל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת לעומת גידול של כ- 15% בחודשים אלו בשנת 2012, וגידול ממוצע שנתי של 11% בעשור האחרון. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתונים מנוכי עונתיות.

לין: "ההאטה בייצוא השירותים היא פועל יוצא מההאטה העולמית ומהעדר עידוד מגזר השירותים כתוצאה  ממדיניות מאקרו כלכלית מוטעית, שביסודה אי הבנה מספקת של תרומת מגזר המסחר והשירותים לתעסוקה, לצמיחה ולייצוא" 
  
מאגף הכלכלה נמסר כי יצוא השירותים הולך ותופס מקום מרכזי יותר בכלל הייצוא מישראל עם ערך מוסף גבוה של 70%. לצד זה, נתוני יצוא השירותים של השנה הנוכחית מצביעים על האטה משמעותית בצמיחת ענף זה, המהווה כיום חלק נכבד מסך הייצוא מישראל, כ- 33%.
 
להערכת כלכלני האיגוד, ההאטה נובעת מהמצב הכלכלי בעולם והיא משקפת את הצורך לסייע לענפים מסוימים בתחום יצוא השירותים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה.
 
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס לנתונים ואמר כי "ההאטה בייצוא השירותים היא פועל יוצא מההאטה העולמית ומאי עידוד מגזר זה כתוצאה ממדיניות מאקרו כלכלית מוטעית, שביסודה אי הבנה מספקת של תרומת מגזר המסחר והשירותים לתעסוקה, לצמיחה ולייצוא. מדיניות כלכלית הרואה את חזות הכול בעידוד התעשייה בלבד, כשבצידה הכבדות בלתי פוסקות והעלאת נטל המיסים על העסקים במגזר המסחר והשירותים."
 
ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התחבורה (הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים; דמי נסיעה של נוסעים; דמי חכירה של אוניות ומטוסים; שירותי נמלים; שירותים הניתנים ע"י עמילי מכס) היווה בחודשים ינואר-מאי 
  
2013 כ- 15% מכלל יצוא השירותים מישראל והסתכם בכ- 2 מיליארד דולר. תחום זה רשם עליה של כ- 7% שהם כ- 130 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
תחום יצוא שירותי התיירות (הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל), היווה בתקופה הנסקרת כ- 17% מסך יצוא השירותים. תחום זה רשם בחודשים ינואר-מאי 2013 עליה של כ- 0.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ- 10 מיליון דולר, והסתכם בכ- 2.3 מיליארד דולר.
 
תחום יצוא שירותים עסקיים אחרים, המהווה את עיקר יצוא השירותים (כ-62% מסך יצוא השירותים. בתחום זה נכללים: שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל; שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, שירותי מו"פ ועוד), הסתכם בחודשים ינואר-מאי 2013 בכ- 8.3 מיליארד דולר, ורשם עלייה של כ- 2.2% בלבד, שהם כ- 180 מיליון דולר. יש לציין כי תחום זה עומד בעשור האחרון על צמיחה שנתית ממוצעת בגובה כ- 12%.
 
יצוא שירותים של חברות הזנק ועסקאות בנכסים בלתי מוחשיים, הסתכם בכ- 756 מיליון דולר, לעומת כ- 768 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד,  ירידה של 1.3%. יש לציין כי ענף זה מתאפיין בדרך כלל בתנודתיות גבוהה ומושפע מעסקאות בודדות של מכירת חברות הזנק ישראליות לחברות מחו"ל. תחום זה היווה בתקופה הנסקרת כ-5.5% מענף יצוא השירותים.
 
יצוא שירותי ביטוח (המהווה בסה"כ 0.2% מסך יצוא השירותים, וכולל שירותי ביטוח של מטענים ויצוא שירותים ממשלתיים הכולל שירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל), הסתכם ב- 23 מיליון דולר לעומת 19 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 21%.

למידע נוסף בתחום זה