על אילו מקומות עבודה נאסר להמשיך לפעול, באיזה מקומות עבודה מותר, ומה הן ההנחיות המגבלות החלות עליהם?

ביום 7.4.2020 פורסמו תקנות לשעת חירום(נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מס' 3 התש"ף – 2020 (להלן:"תיקון תקנות הגבלת פעילות") וכן תקנות שעת חירום(הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)(תיקון מס' 2), התש"ף –2020 (להלן:"תקנות הגבלת מס' עובדים").

יצוין כי התיקונים לתקנות כאמור לעיל, הן בהמשך לתקנות שפורסמו ביום 21.3.2020 ולתיקונים מיום 25.3.2020 ו- 31.3.2020. ותיקון תקנות הגבלת מספר עובדים, הם בהמשך לתקנות מיום 22.3.2020 ולתיקון מיום 31.3.2020.

נוכח השינויים התדירים להלן סיכום תמונת המצב בנוגע לשתי התקנות כאמור, באשר להגבלת מספר העובדים במקום העבודה והגבלת הפעילות במקומות העבודה נכון ליום 7.4.2020.

 

אילו עסקים ומקומות עבודה מורשים לפעול ומהן המגבלות והתנאים החלים עליהם:

אסור על עבודה - בהתאם לתיקון לתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים, נקבע כי החל מיום רביעי, 8.4.2020, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10.4.2020, בשעה 06:00, בעסקים במגזר הפרטי, בישובים שרוב תושביהם הם יהודים לא תתאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, מלבד במקרים ייחודיים בהם שהייה של העובדים במקום העבודה היא הכרחית לשם שמירה על מקום העבודה, תחזוקתו או ביצוע פעולה חיונית או דחופה בו, ובלבד שהמעסיק צמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש למטרות אלו ושמספר העובדים לא יעלה על 15% או על 10 עובדים לפי הגבוה מביניהם.

עוד נקבע, כי התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי, ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי שההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם.

 

תיקון זה כאמור יפקע ביום שישי, 10.4.2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות כדלקמן:

הגבלת מספר העובדים - החל מיום 10.4.2020 אם וככל שלא יהיו עדכונים נוספים בעניין הגבלת מספר העובדים, יחזרו ההוראות בתקנות המקוריות לפיהן, ככלל אין איסור על עבודה ואין צורך באישורים כלשהם כדי לפעול. עסקים ומפעלים רשאים להמשיך לעבוד (למעט בענפי המסחר, בילוי ופנאי עליהם ככלל נאסר לפעול למעט חריגים כמפורט בהמשך המסמך) בכפוף לתנאים ולמגבלות הבאים:

 • במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 15% אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם. מגבלה זו חלה רק לגבי מספר העובדים שמגיעים פיזית למקום העבודה. יתר העובדים יכולים לעבוד מהבית לפי החלטת המעסיק. כלומר, במסגרת ה- 15% המותרים, לא נכללים מי שעובדים מהבית ומי שעובד מחוץ למבנה (כגון נהגים אוטובוסים, עבודה שנעשית בבית הלקוח, או עבודה שמפוזרת במקומות שונים שבכל אחד מהם אין יותר מ- 10 אנשים).
 • הגדלת מספר העובדים - עם זאת, מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% כל עוד ההעלאה היא חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור.

   להלן קישור לטופס דיווח למשרד הכלכלה לעסקים מעוניינים להעסיק עד ל 30% לכל היותר

 

חריג - חשוב לדעת! הוראה זו, בדבר הגבלת שיעור המועסקים עד 15% ממצבת העובדים, אינה חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים ומקומות עבודה בתחומים שהוחרגו ומפורטים בתוספת לתקנות המצורפת בקישור, ועל גופים העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי בהם מתכונת העסקה הרגילה ממשיכה, ובלבד שצמצמו ככל שניתן את מספר העובדים הדרוש להבטחת פעילות חיונית, כפי שמפורט בהמשך המסמך.

עובדי מעטפת - הוגבלה הגעתם למקום העבודה של מי שמוגדר עובדי מעטפת, כלומר עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב. עם זאת, מעסיק רשאי להודיע למנהל הכללי של משרד הכלכלה כי הוא נדרש לאפשר לעובדי המעטפת להגיע למקום העבודה, זאת משום ששהותם של עובדים אלה חיונית להמשך הפעילות השוטפת של הגוף (בהתאם לטופס הדיווח). 

מעסיקים בגופים שמורשים להמשיך לעבוד כרגיל ללא מגבלה של מספר העובדים, לא יאפשרו כניסה של עובדי מעטפת למקום העבודה ושהייה של עובד מעטפת תתאפשר אם המעסיק קבע כי אותו עובד מעטפת נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת של העסק וכי חיוני שאות עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה.  

קבלת קהל - חל איסור על מעסיק לאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן, הדבר נדרש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שצמצם ככל שניתן העובדים העוסקים בקבלת קהל.

חריגים – מותר לקבל קהל במקומות הבאים: מקום למכירת מזון, לא כולל בית אוכל (יכול לפעול רק במשלוחים) בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

עבודה במשמרות - במקום עבודה שנהוג לעבוד בו במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל שניתן, את אותם העובדים בכל משמרת, וכן קבלת קהל מותרת רק לצורך אספקת מוצר או שירות חיוני.

מניעת כניסה של עובדים - חל איסור על המעסיק לאפשר כניסה או שהיה של עובדים למקום עבודה מעבר למותר לפי התקנות. עובד שמעסיקו הודיע לו, בהתאם לתקנות, שלא להגיע, מנוע מלהגיע לעבודה.

מקום עבודה עם מספר מבנים - מקום עבודה שכולל מספר מבנים יש לפעול ככל האפשר לפריסת העובדים.

חובת התשאול על מצב בריאותי - על פי התקנות המעודכנות, על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

מדידת חום - על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. להבנתנו, לא מדובר בחובה מוחלטת, אלא בהרשאה של המעסיק לבצע בדיקות כאמור.

עוד קובעות התקנות, כי אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. התקנות המעודכנות מחילות את המגבלות החדשות (חובת תשאול על מצב בריאותי והרשאה למדידת חום) גם על מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בשינויים המחויבים.

איסור התקהלות ושמירת מרחק -

 • אין לקיים התקהלות של יותר מ- 10 אנשים באולם אחד
 • יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
 • במקום עבודה שהוא בית אוכל, המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל 5 אנשים בכל עת;

הקצאת ציוד אישי - לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

שימוש במעלית - מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

חבישת מסכות - חובת חבישת מסכה החל מיום א' 12.4 בשעה 7:00. בהתאם לצו בריאות העם חובת חבישת מסיכה נקבע כי לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות. קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה הנכנס לתוקף החל מ 12.4.2020.
הוראות חבישת מסיכה לא יחולו, בין השאר, על אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.
עונשים - הפרת הוראות התקנות נושאת בחובה עונשי מאסר וכן קנסות מנהליים, בסכומים שבין 500 ₪ ל- 5,000 ₪, ונכון להיום יעמדו התקנות בתוקף למשך 7 ימים.

 

מקומות העבודה ועסקים עליהם חל האיסור לפעול, לרבות בבית מגורים הינם כמפורט להלן:

 • אסורה הפעלה של קניון. עם זאת, בכפוף למגבלות שמצוינות בתקנה, הותרה פעילות של מכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון.
 • אסורה הפעלה של המקומות הבאים: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת , ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות; גני ומתקני שעשועים,
 • אסורה הפעלת שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כזה (כולל דוכן מזון שאסור להפעיל) ולמעט שוק סיטונאי. למעט חנות המפורטת להלן המצויה במבנה סגור בשוק.
 • אסורה הפעלה של חנויות, למעט החנויות המפורטות להלן, וכן אסורה הפעלה של מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם (למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים) בדרך של פתיחתן לציבור. ניתן להפעיל חנות או מעבדה בדרך של הזמנה מראש בטלפון או באינטרנט בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף מהחנות או המעבדה.

 

מקומות עבודה ועסקים בענפי מסחר שמותר להפעיל בכפוף לתנאים הבאים:

 • בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת רק בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט בשרות משלוחים בלבד ולא איסוף מהחנות או מבית האוכל.
 • מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה, וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בכפוף לתנאים הבאים: 

א. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור. 

ב. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ- 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

 • ביתר החנויות ובתי האוכל (לרבות בית אוכל בבית מלון) ניתן לפעול בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף מהחנות או בית האוכל.

מובהר, כי התקנות מיום 7.4.20 מחילות את המגבלות החדשות (חובת תשאול על מצב בריאותי והרשאה למדידת חום) גם על מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בשינויים המחויבים.

 

עסקים שמותר להפעיל באמצעות שירותי משלוחים בלבד:

מותר לבצע שירות משלוחים לבית הלקוח ובלבד שהמשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים ומחוצה במקומות הבאים:

 • בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת רק בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט בשרות משלוחים בלבד ולא איסוף מהחנות או מבית האוכל.
 • מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם. ניתן להפעיל חנות או מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים בדרך של הזמנה מראש בטלפון או באינטרנט וללא איסוף מהחנות או המעבדה.
 • בתי עסק שנותנים שירותים לא חיוניים.
 • יתר החנויות שאינן מוזכרות בסעיף זה.

 

עבודה בבית הלקוח:

 • ככל ניתן לעבוד בבית הלקוח, שכן עבודה כזו עומדת בתנאי של ה- 15% ובלבד שלא מדובר בתחומים שנאסר עליהם לפעול. כך לדוגמא ניתן להעסיק בבית הלקוח, טכנאים שונים, בייבי סיטר, וכיוב.
 • גם בעבודה בבית הלקוח יש להקפיד על כללי הריחוק וההתקהלות כמפורט לעיל.

 

נסיעות מותרות במסגרת העבודה:

 • בנסיעה ברכב פרטי, אף לצורך נסיעה לעבודה, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים הגרים באותו מקום, אלא אם יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.
 • שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו בהתאם להוראות המנהל (קרי מנהל שירותי הרפואה מכוח פקודת בריאות העם) לעניין מניעת הדבקה.

להלן הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים, 30.3.2020


עונשים:

 • מי שמפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לאמור לעיל או המפעיל חנות אן מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר , דינו מאסר 6 חודשים או קנס עד 14,400 ₪

 

מקומות עבודה הפטורים המגבלה של 15% ממצבת העובדים*:

מקומות עבודה המפורטים ברשימה שלהן, ובתנאי שצמצמו את פעילותם לפעילות חיונית בלבד, ועומדים בהנחיות משרד הבריאות לעניין הגבלת פעילות רשאים להמשיך ולפעול במתכונת מלאה או בשיעור המותר בתקנות כדלקמן:

ענפים שפועלים כסדרם – עד 100%, תוך צמצום מספר העובדים ככל הניתן (לפירוט מדוייק של שיעור העובדים המותר, יש לבדוק בטבלה המפורטת בתקנות.

 • מפעלים קיומיים – מפעלים שקיבלו אישור של משרד העבודה להיותם "מפעל קיומי" לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. גם כאן אסור לעובד מעטפת להגיע למפעל.
 • מפעלים עם היתר עבודה בשבת - במפעלים בעלי היתר להעסקה במנוחה השבועית, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה, רשאים לשהות במקום העבודה מס' העובדים שהותרו בהיתר או 15% ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם. מותר להעלות את מס' העובדים אם העלאה היא חיונית והמעסיק דיווח על כך למשרד הכלכלה, בטופס המצ"ב. לגבי עובדי מעטפת, חל איסור להעסיקם אלא אם כן נוכחותו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה ובכפוף לדיווח למשרד הכלכלה.
 • בינוי – לרבות בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות נוגעות למבנה.
 • תשתיות – פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת מים וביוב.
 • כל מערכת הבריאות (כולל אופטיקה)
 • מגזר פיננסי (כולל בנקים)
 • משק האנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי, נפט, מים)
 • ענפי המזון (כולל חקלאות, מרכולים, הובלה, אחסנה ועוד)
 • כל שירותי ההובלה והאחסנה
 • ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון
 • ענפי ייצור התרופות
 • הנמלים וחברות הספנות
 • שירותי התקשורת
 • מקום עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית
 • כללי: אבטחה, ניקיון, חישוב שכר, תחזוקה, טכנאות
 • שירותי תמיכה – אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי פעילות המפורטים בתוספת

 

תחומי הפעילות שמותר לעבוד בהם במתכונת רגילה ניתן למצוא בקישור לטבלה בתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה

 

מקומות עבודה מעורבים:

במקומות עבודה שבמסגרתם פועלים במקביל מספר תחומים בענפים שונים, שבחלקם פטורים מהמגבלה של 15% וחלקם לא, במידה שתחום הפעילות הדומיננטי פטור מהמגבלה, הפטור יחול על העסק כולו. אם לא ניתן לקבוע את תחום הפעילות הדומיננטי בעסק, אזי יש להפריד בין תחומי הפעילות השונים, כך שהפטור מהמגבלה של 15% יחול רק על החלקים הפועלים בענפים המנויים בתוספת.


*תקנות אלו אינן היחידות, הן חלק ממארג צווים ותקנות, שפורסמו עד כה, על ידי המדינה בניסיונה לבלום את התפשטות מגפת הקורונה בישראל ועל מנת להקל על התמצאות במארג הזה סיכמנו את עיקר ההנחיות בנוגע להפעלת מקומות עבודה והעסקת עובדים.

 

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

למידע נוסף בתחום זה