המשרד להגנת הסביבה מפרסם נוהל הגשת בקשה לאישור כלים המיועדים לשימוש רב פעמי

בעקבות הצו המעודכן המטיל מס קנייה על כלים חד פעמיים, מפרסם משרד להגנת הסביבה נוהל הגשת בקשה לאישור כלים המיועדים לשימוש רב פעמי.

  • לעיון בנוהל של המשרד להגנת הסביבה- לחצו כאן
  • לעיון בידיעה המלאה אודות צו מס הקנייה העדכני על כלים חד פעמיים- לחצו כאן

כזכור, ביום 19.10.2021 חתם שר האוצר על צו המטיל מס קניה על כלים חד פעמיים בגובה של 11 ש"ח לק"ג החל מיום 1.11.2021 (מדובר בק"ח מס' 1966- לחצו כאן).

במסגרת דיוני ועדת הכספים בכנסת בצו זה, התגלתה בעיה לפיה קיימים כלים רב פעמיים שהעובי שלהם דק מאוד, ובעצם נכנסו תחת ההגדרה של כלים חד פעמיים כפי שנקבעה בצו הישן.  

פתרון לסוגייה זו בא לידי ביטוי במסגרת צו מתוקן שפורסם ביום 30.10.2021 (מק"ח 1977) שם החליטו שבמשרד להגנת הסביבה יגבשו נוהל שאליו היבואנים / יצרנים יגישו תעודות בדיקה של הכלים הללו, שהעובי שלהם לא עולה על המפורט בצו, שיצביעו על כך שהם רב פעמיים. 

מצוידים באישור של המשרד להגנת הסביבה שיוגש למכס, הכלים הללו לא יהיו מחויבים במס. הסעיף הזה נכנס לתוקף החל מ-7.12.21.

 

כעת, מפרסם המשרד להגנת הסביבה נוהל הגשת בקשה לאישור כלים המיועדים לשימוש רב פעמי.

כאמור, מטרת נוהל זה היא לקבוע את דרך הטיפול בבקשה לקבלת אישור של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה לעניין כלים המכילים או עשויים להכיל פלסטיק המיועדים לשימוש רב פעמי.

האישור נדרש לפי כלל 3 לכללים נוספים ישראליים לפרק 39, בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021 וצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021.

הנוהל מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לקבלת אישור מנכ"ל, נוסח ההצהרה עליו יידרש היבואן / היצרן לחתום ולוחות הזמנים בהן תאושר או תידחה הבקשה. שימו לב, תוקף האישור שניתן הינו חצי שנה (6 חודשים), אך האישור הינו חד פעמי ומצוין על גביו מספר החשבון.

לעיון בנוהל של המשרד להגנת הסביבה- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה