תזכיר צו יבוא אישי יצא להערות הציבור

במסגרת החלטת ממשלה מס' 3423 מיום 11.01.2018 הוחלט, בין היתר,  להטיל על שר הכלכלה והתעשייה להשתמש בסמכותו בהתאם לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, ולהתקין צו בנושא יבוא אישי (להלן - צו יבוא אישי).

הצו יקבע את הכללים ליבוא אישי – יבוא של טובין על ידי יחיד לשימושו האישי או המשפחתי, לא ע"י עוסק ולא לצרכי ייצור, אספקה או מתן שירותים, בכמות סבירה להנחת דעתו של מנהל המכס. עוד יקבע הצו קריטריונים לקביעה מה היא הכמות הסבירה של יבוא טובין.

הוראות נוספות שקובע הצו – מועדים להנפקת רישיון יבוא או אישור יבוא או היתר לפי צו זה, סמכות ליתן פטור מדרישת רישיון או אישור, סעיף אי תחולה ועוד.

קישור לתזכיר הצו

התייחסויות ככל שיש ניתן להגיש ישירות באתר קשרי ממשל עד יום 28.6.2018.

לשכת המסחר מגבשת גם התייחסות מטעמה לתזכיר, חברי הלשכה מוזמנים להעביר התייחסויות ללשכה אל razh@chamber.org.il עד לתאריך 21.6.18

 

למידע נוסף בתחום זה