פורסם ברשומות חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשפ"א 2020 המקל את היבוא של מוצרים חשמליים לישראל בהקשר של דרישות הנצילות האנרגטית

התיקון לחוק מאפשר ליבואן של מוצר חשמלי לייבאו על בסיס הצהרה לפיה המוצר עומד בדרישות הנצילות האנרגטית, ועל בסיס הצהרה זו תופק למוצר תווית דירוג אנרגטי

עד כה, מוצרים חדשים היו מחויבים בבדיקת נצילות אנרגטית במעבדה בישראל בטרם ייבואם ושיווקם, וכעת החוק מסמיך לייבא ולשווק על בסיס הצהרה כחלופה למסלול הפיקוח הרגיל.

 

התיקון לחוק מהווה אימוץ הגישה האירופית לפיה על מנת להקל על הייבוא ולקצר זמנים ועלויות, האכיפה תעבור משער הכניסה למדינה אל השווקים עצמם, ויבואן שיימצא שהצהרתו אינה נכונה ומבוססת יהיה חשוף לאכיפה ובכלל זה לעיצומים כספיים. חשוב לציין כי אין בתיקון חקיקה זה כדי להשפיע על שיטת האכיפה בהיבטים של בטיחות המוצר ומוצרים בקבוצת יבוא שמחייבת בדיקת דגם ימשיכו להידרש לכך גם לאחר שתיקון החוק ייכנס לתוקף וכל עוד לא תשתנה שיטת האכיפה בהקשר של בטיחות המוצר. תיקון החוק הנוכחי מאפשר לייבא על בסיס הצהרה לעניין דרישות הנצילות האנרגטית בלבד.

 

תשומת לבכם גם לחובות משווקים שמוגדרות בתיקון החוק.

 

החוק ייכנס לתוקף עם ניסוחן של תקנות, שיעסקו בקבוצות מוצרים באופן ספציפי ויקבעו מהן הדרישות לייבוא. כעת משרד האנרגיה עומל על הכנת טיוטות לתקנות שיהיו חייבות בפרסום להערות הציבור בטרם כניסתם לתוקף.

 

  • קישור לתיקון המלא כפי שפורסם ברשומות- לחצו כאן
  • קישור להודעה בדבר התיקון לחוק באתר משרד האנרגיה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה