פורסם מק"ח 1914- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020

פורסם מק"ח 1914- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף - 2020.

קישור לדברי ההסבר המלאים

מתוך דברי ההסבר:

תיקון התוספת הראשונה:
1. מחיקת פרט מכס 84.30 - במצב קיים כל הטובין שיובא תחת פרט מכס זה נדרש ברישיון משרד התחבורה. הפרט הכללי נמחק ובמקומו הדרישה לרישיון חלה רק ביבוא של טובין המסווגים בפרטי מכס שלהלן: 84.30.3100, 84.30.4100, 84.30.5000 רק כאלה שהם בעלי הנעה עצמית ואינה חלה ביבוא אישי, מכוח צו יבוא חופשי. מדובר בהפחתת רגולציה לעומת המצב הקיים.
התיקון מתואם עם הרגולטור ומתיישר עם מדיניות הממשל בתחום היבוא.

תיקון התוספת השנייה:
1. ביטול סעיף 2(ב) לתוספת השנייה – צו יבוא אישי, הוא הצו שמאגד את הדרישות בתחום יבוא ועל כן צו יבוא חופשי אינו מטפל עוד ביבוא אישי ויש צורך לבטל את הדרישות בנושא זה בצו יבוא חופשי.
2. מחיקת פרט מכס 02.06.3000 – נועד לבצע התאמה בין תיקון זה לבין התיקון שבוצע ב 27.10.19 בפרק 2 בתוספת השנייה. שכן אי מחיקת פרט מכס זה יוצרת כפל דרישה הן מכוח הקבוע לצד "פרק 2" והן לפי הקבוע לצד פרט מכס זה.
3. תיקון (3+4) - ביבוא אפודי הצלה המסווגים בפרט מכס 63.07.2000 יש להמציא אישור ת"ר 12402. במצב הקיים אישור ת"ר 12402 נדרש ביבוא טובין המסווג בפרט מכס 63.07.9090, מדובר בטעות והפרט מכס הנכון הינו כפי שצוין קודם. פרט המכס 63.07.9090 יימחק. מדובר בתיקון טעות ואין המדובר בתוספת רגולציה.
4. (תיקונים – 5-10) - ביבוא טובין המסווגים בפרט מכס 70.13 בוטלה הדרישה להמצאת אישור ת"ר 1003 למוצרי זכוכית מהסוג המשמש לשולחן וכלי מטבח. ביטול הדרישה להמצאת אישור ת"ר לכלל הטובין המסווגים בפרט מכס 70.13 מלווה בדרישה להמצאת אישור ת"ר לפרטי מכס ספציפיים יותר שלהלן: 70.13.1000, 70.13.4000, 70.13.4000, 70.13.4200, 70.13.4900. התיקון נועד להבהרת הרגולציה בלבד – על מנת למנוע בלבול של יבואנים וסוכני מכס.
5. (תיקון – 11) - ביבוא טובין המסווגים בפרט מכס 85.04.4090 נוספה הדרישה כי עמידה בתנאים תחול על טובין המתחברים למקור זינה שהמתח הנקוב שלו עולה על 9 וולט. במצב קיים הדרישה לעמידה בתנאים חלה על כל הטובין למעט ממירים סולריים. בתיקון הדרישה לעמידה בתנאים תחול רק על טובין המתחברים למקור זינה שהמתח הנקוב שלו עולה על 9 וולט ולמעט ממירים סולריים. מדובר בביטול של רגולציה על טובין מיובאים בפרט מכס זה שמקור הזינה שלהם מתחת ל 9 וולט. תיקון זה בא לשקף את הרגולציה הקיימת בתקינה רשמית.
6. (תיקון 12) - ביבוא טובין המסווגים בפרט מכס 85.39.2000 נוספה דרישה לעמידה בתנאים לפי בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת הנורות לתקנות מקורת אנרגיה (יעילות אנרגטית של נורות). דרישה דומה קיימת בכל סוגי הנורות המיובאות, לכן אין שינוי גם לגבי הנורות שמסווגות בפרט מכס זה. בתיקון הקודם לצו העיקרי צומצמה חלות הדרישה רק לנורות שהספקן בין 60 ל 250 וואט ונעדרה הדרישה לאישור מכון התקנים. למעשה, מדובר בתיקון טעות ולא מדובר בתוספת רגולציה.
7. (תיקון 13) - ביבוא טובין המסווגים בפרט מכס 95.04.9000 הומעטו כדורים המיועדים למשחקי כדורת (באולינג) מהדרישה לעמידה בתנאים. במצב הקיים כדורי באולינג נדרשו בעמידה בתנאים מהסיבה שניתן לייחס אותם למשחק ילדים או משחק חברה. מדובר בהתאמת תוכן הצו לרגולציה הקיימת בתקן הרשמי.

למידע נוסף בתחום זה